ED 04/23 - 12.04.2023 v 11:00 hod. 

Dražba zemědělského areálu dlužníka Farma Žabovřesky ,k.ú. Chlístov, okr.: Benešeov

Nejnižší podání: 22 000 000 Kč     Jistota: 5 000 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Dražební vyhláška oprava  Termín prohlídky

II. Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:
• pozemek st.p.č. 168, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba, která je součástí tohoto pozemku;
• pozemek st.p.č. 170, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba, která je součástí tohoto pozemku;
• pozemek st.p.č. 171/1, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba,;
• pozemek st.p.č. 174, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba, která je součástí tohoto pozemku;
• pozemek st.p.č. 175/1, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba;
• pozemek st.p.č. 176, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba, která je součástí tohoto pozemku;
• pozemek st.p.č. 195, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba, která je součástí tohoto pozemku;
• pozemek st.p.č. 196, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba čp. 30 ., zemědělská stavba, která je součástí tohoto pozemku;
• pozemek st.p.č. 223, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba, která je součástí tohoto pozemku;
• pozemek st.p.č. 236, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba,;
• pozemek st.p.č. 242, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba,;
• p.č. 562/3, vodní plocha, vodní nádrž přírodní;
• p.č. 562/5
• p.č. 562/6
• p.č. 562/7
• p.č. 562/8
• p.č. 562/9
• p.č. 562/10
• p.č. 562/11
• p.č. 600/4
• p.č. 600/6
• p.č. 600/7
• p.č. 600/8
• p.č. 600/9
• p.č. 600/10
• p.č. 600/11
• p.č. 600/12
• p.č. 600/13
• p.č. 600/14
• p.č. 600/15
• p.č. 628
• p.č. 1138
• stavba bez čp/če, zemědělská stavba  na pozemku st.p.č. 171/1 (není součástí tohoto pozemku);
• stavba bez čp/če, zemědělská stavba  na pozemku st.p.č. 175/1 a na pozemku  st.p.č. 175/2 (pozemek st.p.č. 175/2 ve vlastnictví jiné vlastníka (LV 10001 k.ú. Chlístov u Benešova)
• stavba bez čp/če, zemědělská stavba  na pozemku st.p.č. 236;
• stavba bez čp/če, jiná stavba  na pozemku st.p.č. 242,
vše zapsáno na listu vlastnickém č. 423 vedeném pro okres Benešov, obec Chlístov,  k.ú. Chlístov u Benešova.
   s příslušenstvím tvořeným:
o přípojkou el. energie ;
o lokálním vodovodem /liniovou podzemní stavbou/;
o lokálními zdroji vody /studnami/;
o zpevněnými plochami na pozemcích jak jsou shora uvedeny;
o inženýrskými sítěmi umístěnými na pozemcích jak jsou shora uvedeny;
o oplocením
o vstupní bránou

• pozemek p.č. 380/15, orná půda, 
zapsaný na listu vlastnickém č. 515 vedeném pro okres Benešov, obec Václavice,  k.ú. Václavice u Benešova.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek známý též pod označením  „Farma Žabovřesky“ (dále jen „Farma“)  a budou draženy jako celek.

Známé vady předmětu dražby 
a) Lokální zdroj vody
Farma má vlastní zdroj vody mimo soustavu veřejného vodovodu. Tento lokální zdroj vody se nachází mimo areál Farmy na pozemcích třetích osob a to Státní statek Křivoklát v likvidaci, státní podnik , IČ 0132551, dále Obec Chlístov a Lesy České republiky státní podnik. 
Vodou dodávanou z tohoto lokálního zdroje je zajištěn provoz Farmy a dále cca 10 rodinných domů v k.ú. Chlístov u Benešova. Na dodávku a odběr vody do rodinných domů, které jsou ve vlastnictví třetích osob, nebyly dohledána žádná smluvní dokumentace. Rovněž tak nebyla zjištěna žádná dokumentace o způsobu provedení tohoto vodovodu a jeho umístění v katastrálním území. Ze stejného lokálního zdroje a ve stejném režimu, tj. bez existujícího smluvního vztahu jsou zásobovány i jiné subjekty provozující podnikatelskou činnost v areálu Farmy.
Z dostupných údajů není zřejmé z jakého přípojného místa a na čí účet je provozováno čerpání vody z tohoto lokálního zdroje vody, nicméně lze usuzovat, že se tak děje z přípojného bodu k odběru elektrické energie sloužící pro provoz Farmy.
Podle dostupných údajů není do areálu Farmy zřízena přípojka veřejného vodovodu.

b) Přístupová komunikace do areálu Farmy
Do areálu Farmy jsou dvě možnosti přístupu.
Hlavní přístup do areálu Farmy vede z veřejné komunikace na pozemku p. č. 1076/1 v k. ú. Chlístov u Benešova přes pozemky ve vlastnictví  třetích osob, jedná se o pozemky p. č. 1077/6 a p. č. 562/1, vše v k. ú. Chlístov u Benešova. Přístup do areálu Farmy přes uvedené pozemky není podle dostupných informací smluvně ošetřen.
Další přístup do areálu Farmy vede z veřejné účelové komunikace p. č. 1064/4 v k. ú. Chlístov u Benešova.

c) Odpojený odběr elektrické energie z veřejné přenosové soustavy
V současné době není z technických důvodů v provozu odběr elektrické energie pro provoz Farmy. Elektrická energie je v současné době do areálu Farmy dodávána třetí osobou bez platného smluvního vztahu. Insolvenční správa dlužníka má sjednánu platnou smlouvu pro dodávku a odběr elektrické energie od ČEZ Prodej s.r.o., číslo odběrného místa 859182400610393696, tato však není aktuálně využívána, jak je shora uvedeno.
 
d) Vymezení vztahů Farmy s bioplynovou stanicí umístěnou v areálu Farmy
V areálu Farmy se nachází rozestavěná stavba bioplynové stanice ve vlastnictví BP-energie a.s., K vodě 3200/3, Záběhlice, 10600 Praha 10, IČ 14172704,  zřízená na pozemcích  p. č. st. 332,  p.č. st. 176, p.č. st. 195, par.č. 562/11, parc.č. 600/11, parc.č. 600/13, parc.č. 600/14, (přípojka VN ještě na pozemcích par.č. 562/9, parc.č. 562/7, parc.č. 600/10, parc. č. 600/9 jež jsou zapsány na LV  423 v obci Chlístov, k.ú. Chlístov u Benešova (tvoří součást Farmy) a na pozemcích p.č.  600/1 a p.č. parc. č. 562/1 zapsaných na LV  413 v obci Chlístov, k.ú. Chlístov u Benešova (vlastník Bionbene s.r.o.).  Umístění rozestavěné stavby bioplynové stanice na pozemcích, jež jsou součástí  Farmy, není dle dostupných informací smluvně ošetřeno.

e) nájemní smlouvy k pronájmu majetku jež je součástí Farmy
nájemce Bio Vavřinec s.r.o. IČ 26143062  – smlouva je stižena právní vadou spočívající v jednatelství bez příkazu při jejím sjednání, neboť byla uzavřena na straně pronajímatele třetím subjektem bez souhlasu insolvenčního správce Dlužníka. Nájemné je nájemcem hrazeno do  majetkové podstaty insolvenčního řízení KSPH 65 INS 18685/2017;

f) nájemce Jana Štěpánková, předmětem smlouvy je ustájení koní, – smlouva je stižena právní vadou spočívající v jednatelství bez příkazu při jejím sjednání, neboť byla uzavřena na straně pronajímatele třetím subjektem bez souhlasu insolvenčního správce Dlužníka. Nájemné je nájemcem hrazeno do  majetkové podstaty insolvenčního řízení KSPH 65 INS 18685/2017

 

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie