EX 1199/06-111 - 11.04.2023 v 09:00 hod. 

Zem. stavba bez čp/če na pozemcích jiného vlastníka, k.ú. Městec, okr.: Chrudim

Nejnižší podání: 420 000 Kč     Jistota: 200 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Jedná se o ocenění nemovitých věcí - objektu bez čp/če, na pozemku p.č. St. 93/1 (LV 132)

a pozemku p.č. St. 93/2 (LV 10002), LV 201, v k.ú. Městec, obec Chroustovice, okres Chrudim.

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený zemědělský objekt bez využitého podkroví pod

sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru,

nachází se v zastavěné, okrajové části obce Chroustovice, v místní části Městec, jako

samostatně stojící. Pozemky pod budovou, p.č. St. 93/1 - zastavěná plocha a nádvoří (LV

132) a p.č. St. 93/2 - zastavěná plocha a nádvoří (LV 10002), jsou ve vlastnictví jiných

subjektů, a proto nejsou předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku. Objekt leží v

rovinném terénu s přístupem po nezpevněných pozemcích, p.č. 270/11 - ostatní plocha, který

je ve vlastnictví České republiky, a dále p.č. 270/16 - ostatní plocha, p.č. 270/14 - ostatní

plocha, p.č. 270/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není

právně zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 70 m od předmětu

ocenění.

Objekt sestává z prostor určených pro chov hospodářských zvířat. Přesní vnitřní dispozice

objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění

zpřístupněn.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle

odborného odhadu zpracovatele cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt

pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v

posledních letech značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a

výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový

stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako špatnou.

Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz