EX 1592/15 - 03.10.2023 v 10:00 hod. 

1/9 Pozemku (orná půda), k.ú. Tatce, okr.: Kolín

Nejnižší podání: 13 333 Kč     Jistota: 5 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Usnesení k Dražební vyhlášce

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 nemovité věci - pozemku

p.č. 462/57 - orná půda, v k.ú. Tatce, obec Tatce, okres Kolín, který je situován v jižní části

katastrálního území s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky. Pozemek je

zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových

materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie