EX 1904/10 - 11.01.2022 v 09:00 hod.

1/39 Pozemku 257/59 (orná půda) a 1/15 pozemků 280/1,280/4 (vodní plocha) a 257/48, k.ú. Sýčina,okr.: Mladá Boleslav

Nejnižší podání: 4 266 Kč     Jistota: 1 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

I) Nemovité věci evidované na LV č. 109, v k.ú. Sýčina

Jedná se o ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/39 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. 257/59 - orná půda, v k.ú. Sýčina, obec Dobrovice, okres Mladá

Boleslav, který je situován v jižní části katastrálního území v rovinném terénu s přístupem přes

nezpevněné pozemky. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 110, v k.ú. Sýčina

Jedná se o ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/15 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. 280/1 - vodní plocha a pozemku p.č. 280/4 - vodní plocha, v k.ú.

Sýčina, obec Dobrovice, okres Mladá Boleslav, které jsou situovány v jižní části katastrálního

území v rovinném terénu a tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci

na pozemku p.č. 344/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská

81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5. Na části pozemku p.č. 280/1 se nachází náletové dřeviny

plevelného charakteru a je součástí nezpevněného přístupu.

III) Nemovité věci evidované na LV č. 242, v k.ú. Sýčina

Jedná se o ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/15 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. 257/48 - orná půda, v k.ú. Sýčina, obec Dobrovice, okres Mladá

Boleslav, který je situován v jižní, odlehlé části katastrálního území v rovinném terénu s

přístupem přes nezpevněné pozemky. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny

plevelného charakteru.

 

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie