EX 199/10 - 31.05.2022 v 09:00 hod.

1/5 Stavby Rod. domu,pozemky k.ú. Svatobořice a 

1/8 Pozemků, k.ú. Moravany u Kyjova, okr.: Hodonín

Nejnižší podání: 119 333 Kč     Jistota: 50 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, zděný, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům pod valbovou

střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v

zastavěné, vnitřní části obce Svatobořice-Mistřín, v řadové zástavbě jako samostatně stojící.

Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v mírně

sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1195/13 -

ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1036/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec

Svatobořice-Mistřín, Hlavní 1000/113, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové

vedení.

Jedná se o ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. 200/44 - orná půda a pozemku p.č. 272/16 - trvalý travní porost, LV

č. 81, v k.ú. Moravany u Kyjova, obec Moravany, okres Hodonín, které jsou situovány ve

okrajové části obce Svatobořice-Mistřín, tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné

pozemky.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie