EX 2050/18 - 08.02.2022 v 09:00 hod. - !!!NEKONÁ SE!!!

1/60 Pozemků, k.ú. Měchov,okr.: Karlovy Vary

Nejnižší podání: 24 666 Kč     Jistota: 15 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                                Usn. o nekonání

I) Nemovité věci evidované na LV č. 42, k.ú. Měchov

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/60 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. 109/4 - ostatní plocha, pozemku p.č. 111/1 - trvalý travní porost,

pozemku p.č. 113/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 386/6 - orná půda, pozemku p.č.

432/6 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 510/11 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 510/12

- trvalý travní porost, vše v k.ú. Měchov, obec Otročín, okres Karlovy Vary.

Pozemky p.č. 109/4, p.č. 111/1 a p.č. 113/2 jsou situovány v jižní části katastrálního území a

tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou součástí

zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky p.č. 386/6, p.č. 432/6, p.č. 510/11 a p.č. 510/12 jsou situovány v severní části

katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné

komunikaci na pozemku p.č. 1040/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Karlovarský kraj,

Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary a dále přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou

součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného

charakteru.

Dle platného územního plánu obce Otročín jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „NZ -

plochy zemědělské“, „NSpvz - plochy smíšené nezastavěného území - pvz“ a „NSpl - plochy

smíšené nezastavěného území - pl“. Informace získány z WWW stránek obce Otročín.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 270, k.ú. Měchov

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/60 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. St. 11 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 1096 - ostatní

plocha, vše v k.ú. Měchov, obec Otročín, okres Karlovy Vary, které jsou situovány v okrajové,

zastavěné části obce Otročín, v místní části s názvem Měchov. Pozemky tvoří jednotný funkční

celek a jsou situovány ve sklonitém terénu s přístupem po částečně zpevněné, veřejné

komunikaci na pozemku p.č. 995/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Otročín, č.p.

48, 364 01 Otročín. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na

části pozemku p.č. St. 11 se nachází trasa nadzemního vedení.

Dle informací ČSÚ v obci Otročín se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro a obecní

vodovod.

Dle platného územního plánu obce Otročín jsou pozemky zahrnuty v návrhových plochách

jako: „BV - plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské“. Informace získány z WWW

stránek obce Otročín.

III) Nemovité věci evidované na LV č. 287, k.ú. Měchov

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/60 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. 92/9 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 109/3 - ostatní plocha,

vše v k.ú. Měchov, obec Otročín, okres Karlovy Vary, které jsou situovány v jižní části

katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky

jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného

charakteru.

Dle platného územního plánu obce Otročín jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „NZ -

plochy zemědělské“. Informace získány z WWW stránek obce Otročín.

IV) Nemovité věci evidované na LV č. 298, k.ú. Měchov

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/60 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. 145/4 - zahrada, pozemku p.č. 145/5 - trvalý travní porost,

pozemku p.č. 783/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 807/2 - trvalý travní porost, pozemku

p.č. 814/15 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 817/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 818

- ostatní plocha, pozemku p.č. 819 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 1097/1 - vodní plocha,

vše v k.ú. Měchov, obec Otročín, okres Karlovy Vary.

Pozemky p.č. 145/4 a p.č. 145/5 jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří

jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou součástí

zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky p.č. 783/1 a p.č. 1097/1 jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří

jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou součástí

zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky p.č. 807/2, p.č. 814/15, p.č. 817/1, p.č. 818 a p.č. 819 jsou situovány v jižní části

katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemky

jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného

charakteru.

Dle platného územního plánu obce Otročín jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „ZX -

plochy zeleně - se specifickým využitím“, „NSpl - plochy smíšené nezastavěného území - pl“ a

„NZ - plochy zemědělské“. Informace získány z WWW stránek obce Otročín.

V) Nemovité věci evidované na LV č. 299, k.ú. Měchov

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/60 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. 77 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 82/3 - ostatní plocha,

pozemku p.č. 92/3 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1017/1 - ostatní plocha, vše LV č. 299, vše v

k.ú. Měchov, obec Otročín, okres Karlovy Vary, které jsou situovány v jižní části katastrálního

území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou

součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného

charakteru.

Dle platného územního plánu obce Otročín jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „ZX -

plochy zeleně - se specifickým využitím“. Informace získány z WWW stránek obce Otročín.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz