EX 575/21 - 27.06.2023 v 09:00 hod. 

1/3 pozemků,1/6 pozemku a 1/9 pozemků, k.ú. Milostín, okr.: Rakovník

Nejnižší podání: 87 000 Kč     Jistota: 30 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

I) Nemovité věci evidované na LV č. 376, k.ú. Milostín

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k nemovitým věcem -

pozemku p.č. 687/7 - ostatní plocha a pozemku p.č. 687/8 - ostatní plocha, vše v k.ú. Milostín,

obec Milostín, okres Rakovník, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Milostín,

v místní části Povlčín. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný

funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1706 - ostatní

plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, na

pozemku p.č. 1659/1 - ostatní plocha a přes nezpevněný pozemek p.č. 1755 - ostatní plocha,

které jsou ve vlastnictví: Obec Milostín, č.p. 38, 270 04 Milostín, dále přes pozemek p.č. 687/9

- ostatní plocha, který je v podílovém vlastnictví povinné a je také předmětem ocenění tohoto

znaleckého posudku, a dále přes pozemek p.č. St. 148 - zastavěná plocha a nádvoří, který je ve

vlastnictví jiného subjektu - přístup právně nezajištěn.

Dle sdělení účastníků místního šetření a informací ČSÚ se v obci Milostínnachází tyto

inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 374, k.ú. Milostín

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k nemovité věci -

pozemku p.č. 687/9 - ostatní plocha, v k.ú. Milostín, obec Milostín, okres Rakovník, který je

situován v okrajové, zastavěné části obce Milostín, v místní části Povlčín. Pozemek je situován

v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1706

- ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00

Praha 5, na pozemku p.č. 1659/1 - ostatní plocha a přes nezpevněný pozemek p.č. 1755 -

ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Milostín, č.p. 38, 270 04 Milostín, a dále přes

pozemek p.č. St. 148 - zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví jiného subjektu -

přístup právně nezajištěn.

III) Nemovité věci evidované na LV č. 92, k.ú. Milostín

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/9 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. 1069/114 - orná půda, pozemku p.č. 1069/119 - orná půda a

pozemku p.č. 1069/127 - orná půda, vše v k.ú. Milostín, obec Milostín, okres Rakovník, které

jsou situovány v odlehlé severozápadní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční

celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou

součástí zemědělských honů.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie