EX 775/16 - 15.02.2022 v 09:00 hod.

Rod. dům a pozemky, k.ú. Rychnov, okr.: Chrudim

Nejnižší podání: 366 000 Kč     Jistota: 250 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Nemovitosti zapsané na LV č. 91 (stavební parcela č. 55-zastavěná plocha a nádvoří, jejíž

součástí je stavba: Rychnov, č.p. 84, rodinný dům a pozemková parcela č. 652-zahrada) pro

obec Krouna a katastrální území Rychnov, kraj Pardubický a příslušenství, tj. vedlejší stavba

(dřevník), studna, venkovní úpravy na pozemcích (přípojky elektro, vody, kanalizace, septik,

pilíř pro HUP, zpevněné plochy, oplocení apod.) a trvalé porosty.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie