EXD 3/21 - 16.08.2021 v 09:00 hod. - !!!ODROČENO NA NEURČITO!!!

Dražba Bioplynové stanice Žabovřesky, okr.: Benešov

Nejnižší podání: 5 000 000 Kč     Jistota: 1 000 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                                                  Žádost              Usn. o odročení

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

o rozestavěná stavba bioplynové stanice bez čísla popisného, zapsaná na LV 457, stojící na pozemku parc. č. st. 332 /pozemek jiného vlastníka/ zapsaném na LV č. 423 v obci Chlístov, k.ú Chlístov u Benešova, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov;

o součásti a příslušenství věci hlavní (rozestavěné stavby bioplynové stanice bez čísla popisného, zapsané na LV 457, stojící na pozemku parc. č. st. 332 /pozemek jiného vlastníka/ zapsaném na LV č. 423 v obci Chlístov, k.ú Chlístov u Benešova) tvořící technologický celek bioplynové stanice (včetně výměníku tepla), nacházející se na pozemcích parc. č. st. 332, parc.č. st. 176, parc.č. st. 195, parc.č. 562/1, par.č. 562/11, parc.č. 600/1, parc.č. 600/11, parc.č. 600/13, parc.č. 600/14, (přípojka VN ještě na pozemcích par.č. 562/9, parc.č. 562/7, parc.č. 600/10, parc. č. 600/9) v obci Chlístov, k.ú. Chlístov u Benešova tvořené souborem věcí

 1x krmný vůz Pumpe 40m3, sériové číslo 990323

 2x míchací šnek

 1x automatická váha tenzometrická

 1x míchací systém biomix

 1x vstupní jímka objem 25m3

 1x ponorné míchadlo vrtulové výškově a směrově stavitelné

 1x hydrostatické měření hladiny

 1x měření maximálního stavu hladiny

 1x rychlospojkou cisternový uzávěr DN 150

 1x obvodový monitorovací dren DN 100, 2 sondy

 1x servisní otvor 60x80cm u spodku nádrže, nerezový kryt

 2x průhledy DN 300 do nádrže se stěračem a oplachem vodou

 2x izolace polystyrol tl. 8cm v celé výšce nádrže

 2x krycí trapézový plech nad terénem, barva zelená

 1x pádlové míchadlo horizontální, motor vně nádrže, sériové číslo 20071

 1x ponorné míchadlo výškově a směrově nastavitelné

 1x hydrostatické měření hladiny dálkové

 1x měření maximálního stavu hladiny

 1x havarijní boční výstup DN 150 s ruční nožovým šoupětem

 1x teplotní čidlo místní

 1x teplotní čidlo dálkové

 1x vzorkovací kohout DN 40

 1x nerezové topení ve fermentoru, 6 okruhů DN 40, venkovní rozvodka tepla s odvzdušněním, nerezové uchycení do stěny nádrže

 1x plynojem dvou membránový, únik bioplynu 0,1m3 za rok na 1m3 objemu, objem plynojemu 600m3, vzduchové tlakové kotvení do stěny nádrže

 1x přetlaková a podtlaková pojistka, vytápěná teplou vodou

 1x nosná konstrukce střechy, dřevo, ochrana záklopem v místě pádlového míchadla

 1x ventilátor vzduchu držící střechu, provedení ATEX, vypouštěcí klapka vzduchu,

 1x kotvení do plynojemu pomocí U profilu s tlakovým vzduchem

 1x plynové tlakové čidlo dálkové 1x obvodový monitorovací dren DN 100, 2 sondy

 1x ochranný nátěr proti působení bioplynu v horním 1,5m nádrže

 1x servisní otvor 60x80cm u spodku nádrže, nerezový kryt

 2x průhledy DN 300 do nádrže se stěračem a oplachem vodou

 2x izolace polystyrol tl. 8cm v celé výšce nádrže

 2x krycí trapézový plech nad terénem, barva zelená

 1x pádlové míchadlo horizontální, motor vně nádrže, černá ocel s nátěrem, sériové číslo 20072

 1x ponorné míchadlo výškově a směrově stavitelné

 1x hydrostatické měření hladiny dálkové

 1x měření maximálního stavu hladiny

 1x havarijní boční výstup DN 150 s ručním nožovým šoupětem

 1x teplotní čidlo místní 1x teplotní čidlo dálkové

 1x vzorkovací kohout DN 40

 1x nerezové topení v dofermentoru, 4 okruhy DN 40, venkovní rozvodka tepla s odvzdušněním

 1x nerezové úchyty do stěny nádrže

 1x plynojem dvou membránový, únik bioplynu 0,1m3 za rok na 1m3 objemu, objem plynojemu 450m3

 1x vzduchové tlakové kotvení do stěny nádrže 1x přetlaková a podtlaková pojistka, vytápěná teplou vodou

 1x nosná konstrukce střechy, dřevo, ochrana záklopem v místě pádlového míchadla 1x ventilátor vzduchu držící střechu, provedení ATEX, vypouštěcí klapka vzduchu

 1x kotvení do plynojemu pomocí U profilu s tlakovým vzduchem

 1x plynové tlakové čidlo dálkové 1x obvodový monitorovací dren DN 100, 2 sondy

 1x membránové zastřešení nádrže, nerezový sloup, nosná lana

 1x servisní otvor 60x80cm u spodku nádrže, nerezový kryt 3x ponorné míchadlo výškově a směrově stavitelné

 1x hydrostatické měření hladiny dálkové

 1x měření maximálního stavu hladiny

 1x havarijní boční výstup DN 150 s ruční nožovým šoupětem 1x vzorkovací kohout DN 40 1x HDPE DN 150 potrubí pro propojení všech nádrží

 1x obousměrný rozdělovač kalu, pozink DN 150, pneumatické uzávěry na celkem 5 pozicích

 1x excentrická šneková pumpa, průtok 40-70m3 za hodinu, průtokoměr elektronický (centrální pumpa Wangen ser. číslo 932531, míchací pumpa Wangen 932530)

 1x kompresor na tlakový vzduch, včetně rozdělovací stanice a potrubí, sériové číslo 124455

 1x HDPE DN 160 podzemní potrubí, uzavírací ventily, přechodky, spád ke kondenzátní šachtě, napojení šachty DN 32

 1x HDPE DN 100 podzemní potrubí k havarijní fléře, přechodky, spád ke kondenzátní šachtě, napojení šachty DN 32

 1x nerezové potrubí nadzemní DN 100, resp. DN 150, uzavírací ventily

 1x kondenzátní šachta, beton DN 1000, hl. 2,5m, ochranný nátěr, sifon, čerpadlo kondenzátu do dofermentoru v provedení ATEX, napojení dofermentoru DN 321

 1x strojní chladič bioplynu z teploty 38°C na 8°C, odvod kondenzátu, výkon 300m3/hod

 1x plynový analyzátor methan, CO2, 02, H2S s automatickým odsířením

 2x odsiřovací jednotka, automatické dávkování vzduchu dle obsahu síry, propojení s fermentorem a dofermentorem

 1x havarijní plynová fléra, výkon 250 m3 za hodinu, automatický chod, ochrana proti zamrznutí

 1x kogenerační jednotka s el. výkonem 526 kW, el. účinnost min. 40%, včetně spalinového výměníku tepla 1x nádrž na starý a nový olej 2x900 l, sériové číslo KGJ-C00812C-BDMT-60054, r.v. 2012, ID M0122, TYP TC6 2016c V12

 1x komín délky 10m, řídící elektronika, odhlučnění 55 dBA v 10m

 1x řídicí systém na bázi SIMATIC, řídící počítač, plný dálkový přístup po internetu

 1x zasílání SMS modemem, monitoring těchto hodnot: stavy hladin, tlak plynu, výkon kogenerace

 1x průtoky kalu, množství biomasy, kvalita plynu, chod jednotlivých motorů apod.

 1x pásková zemnící síť

 4x hromosvody 30 bm

 přívod tepla ke stanici, bezkanálové provedení dvoutrubkový předizol DN 40, materiál PE, napojení na rozvodku v kogeneraci 20 bm vnitřní rozvody tepla DN 40, DN 32, DN 25 s centrálním rozdělovačem, černá ocel, izolace, filtr na vodu, expanzní nádoba topení, pozice: fermentor, dofermentor, reserva

 2x trojcestný ventil automatický, armatury, klapky

 1x trafostanice 630 kVA kiosková

 1x VN přípojka k napojovacímu bodu

 1x NN přípojka ke stávajícímu rozvaděči farmy

 1x příprava na dispečerské řízení odpojování výrobny od ČEZ, pozn. počítá se s uplatněním zeleného bonusu na vlastní spotřebu farmy

 1x šnekový separátor s vyrovnávací nádrží, výkon min. 20 m3/hod., sériové číslo 343060

 1x podjezdná plošina 1x napojení na dofermentor

 1x napojení na koncový sklad

Předmět dražby tvoří jeden funkční technologický celek a bude jako taký dražen, neboť není dělitelný.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz