EX 410/19 - 09.02.2021 v 09:00 hod. - !!!ODROČENO NA NEURČITO!!!

1/4 Rod. domu a pozemky, k.ú. Hostivice, okr.: Praha - západ

Nejnižší podání: 1 253 333 Kč     Jistota: 500 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                                       Usn. o odročení

Jedná se o zděný, pravděpodobně podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními

podlažími pod plochou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do

nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Hostivice, v řadové

zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Lipová 569, 253 01

Hostivice. Parkování je možné ve vlastní garáži a na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně

sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné

komunikaci, na pozemku p.č. 1155/15 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Hostivice,

Husovo náměstí 13, 253 01 Hostivice.

Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní

vodovod a plynové vedení.

Objekt pravděpodobně sestává ze 2 bytových jednotek. Přesná vnitřní dispozice objektu

nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle

odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt

pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých

životností. V průběhu životnosti byla provedena částečná výměna původních oken za nová

plastová. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je

opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a

údržbou objektu lze ke dni ocenění uvažovat jako dobrou.

 

-tato dražba je elekotronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie