EX 1180/17 - 20.06.2019 v 09:00 hod. - !!!NEKONÁ SE!!!

Bývalý sportovní a relaxační areál Nová Amerika Golf Resort a další pozemky, k.ú. Kašov, okr.: Trutnov

Nejnižší podání: 28 081 266,70 Kč  Jistota: 1 000 000 Kč

Dražební vyhláška    Znalecký posudek   Fotografie   Usnesení o odročení Usnesení o nekonání

Předmětem ocenění a zjištění ceny obvyklé jsou nemovitosti nacházející se v bývalém sportovním a
rekreačním areálu s názvem Nová Amerika Golf Resort, který je situován v Královéhradeckém kraji
v blízkosti obcí: Hradec Králové, Jaroměř a Dvůr Králové nad Labem v krkonošském předhůří.
Tvoří jej provozní, restaurační a ubytovací budovy s technickým zázemím, tři devíti jamková hřiště
(Woodland, Maple Hills a Bohemian Garden). Sportovní a rekreační resort Nová Amerika byl
původně zaměřen na služby v oblasti golfu, ke dni ocenění byl celý resort, včetně golfového hřiště
dlouhodobě uzavřen a zcela mimo provoz.
Oceňované nemovitosti jsou zapsány na: 1) LV číslo 176 pro katastrální území 677001 Kašov, obec
579416 Kuks, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm
Trutnov, 2) LV číslo 408 pro katastrální území 790681 Vestec u Jaroměře, obec 574660 Zaloňov,
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Náchod, 3) LVčíslo 176 pro katastrální území 685313 Litíč, obec 546470 Litíč, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov, 4) LV číslo 313 pro katastrální území 790664 Horní Dolce, obec 574660 Zaloňov, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Náchod.

Nemovitosti zapsané na LV číslo 176 pro katastrální území 677001 Kašov, obec 579416 Kuks,
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov: -
stavební pozemky včetně staveb: stavební pozemek č. kat. 69/1 o výměře 8552m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, včetně jeho součásti stavby Kašov, č.p. 45, způsob využití jiná stavba,

-stavební pozemek č. kat. 69/2 o výměře 185m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany rozsáhlé chráněné území, včetně jeho součásti stavby Kašov, č.p. 50, způsob využití
ubytovací zařízení,
-stavební pozemek č. kat. 69/3 o výměře 69m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany rozsáhlé chráněné území, včetně jeho součásti stavby bez čp/če, způsob využití jiná stavba,
-stavební pozemek č. kat. 81 o výměře 10m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany rozsáhlé chráněné území, včetně jeho součásti stavby bez čp/če, způsob využití jiná stavba,
-stavební pozemek č. kat. 83 o výměře 193m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany rozsáhlé chráněné území, včetně jeho součásti stavby bez čp/če, způsob využití jiná stavba.
Na výše uvedených stavebních pozemcích se nachází stavby, které vznikly přestavbou původního
hospodářského stavení ze 17. století na provozní budovy s restauračním zařízením, ubytovacími
objekty a technickým zázemím.
Na severní straně souboru staveb se nachází na stavebním pozemku č. kat. 69/1 v k.ú. Kašov stavba Kašov, č.p. 45, způsob využití jiná stavba, která sloužila jako jezdecká parkurová hala, provedená z ocelové konstrukce se zděnými přístavky a technickým zázemím, pro ustájení a chov koní se samostatným klubem s restauračním zařízením. K jižnímu, zděnému, podélnému přístavku jezdecké haly, je na části stavebního pozemku č. kat. 69/1 v k.ú. Kašov, přistavěna svým severním štítem, b u d o v a (č.1.) s hotelovými pokoji a příslušenstvím, která je objektem patřícím do původní zástavby, nacházející se po pravé straně od vstupní brány. V jižní části souboru staveb se na části stavebního pozemku č. kat. 69/1 v k.ú. Kašov, nachází samostatná b u d o v a (č.2.), je situována vlevo od vstupní,brány při vnitřní komunikaci, budova sloužila jako restaurace s gastronomickými provozy. V západní části,souboru staveb se na části stavebního pozemku č. kat. 69/1 v k.ú. Kašov, nachází b u d o v a (č.3.),sloužící pro ubytovací účely, přistavěna je svým severním štítem k budově s č.p. 50. V západní části souboru staveb se na stavebním pozemku č. kat. 69/2 v k.ú. Kašov, nachází b u d o v a (č.4.) s č.p. 50, sloužící pro ubytovací účely, přistavěna je svým severním štítem k přístavku jezdecké haly.
Uprostřed souboru staveb se na stavebnmím pozemku č. kat. 69/3 v k.ú. Kašov, nachází stavaba bez čp/če, sloužící jako otevřené, odpočinkové posezení pro hotelové hosty s krbem a zastřešením. Na přilehlé pozemkové parcele č. 308/12 zahradě, se na stavebním pozemku č. kat. 81 v k.ú. Kašov
nachází stavba bez čp/če, jedná se zděnou stavbu trafostanice. Poblíž severo-západního rohu
parkúrové haly se na stavebním pozemku č. kat. 83 v k.ú. Kašov se nachází stavba bez čp/če, jedná
se o objekt dílen. Soubor budov vytváří nádvoří, které bylo využíváno pro restaurační účely hostů a

členů bývalého golfového klubu, kteří měli k dispozici golfové hřiště se 27 jamkami s tréninkovým
zázemím, včetně obchodu a půjčovny golfového vybavení. Součástí golfového areálu byly tréninkové plochy zahrnující cvičné greeny a dřevostavba driving range, která je v části odpaliště zastřešená a součástí této budovy byla letní restaurace a sportovní obchod, které jsou delší dobu mimo provoz. Na jednotlivých budovách, které sloužili pro hotelovou a restaurační činnost a ostatních stavbách je dlouhodobě zanedbána údržba.
Výše uvedený soubor staveb, není dlouhodobě užíván, ze stavebně technického hlediska dochází
k rychlejšímu opotřebení prvků dlouhodobé i krátkodobé životnosti, na kterých se již projevují
viditelné, stavebně technické závady. Stavba jezdecké parkurové haly s přístavky je výrazně
stavebně zdevastovaná, do některých částí stavby zatéká a chybí střešní krytina. Některé objekty jsou po částečné opravě konstrukčních prvků dlouhodobé i krátkodobé životnosti, z toho důvodu bude u nich použita analytická metoda výpočtu opotřebení. Zásobování vodou bylo zajištěno vlastními studnami, v době ocenění byly zcela nefunkční, odkanalizování bylo zajištěno do vlastní čističky odpadních vod, která byla v době ocenění nefunkční, plynová přípojka je provedena z vlastních zásobníků, které byly v době ocenění nefunkční. Součástí areálu byl heliport na úrovni vnitrostátního letiště, v době ocenění zcela nefunkční. Bezprostředně přilehlé pozemky se stavbami hotelu s objektem stájí a dalšími objekty, vedlejšími stavbami, sloužícími pro provoz areálu, vytvářejí funkční celek.
Tréninkové plochy celého golfového areálu, včetně cvičných greenů a driving range, jsou delší
dobu mimo provoz, neudržované, zcela zarostlé přerostlým travním porostem, tvořícím hustý
drnový porost, pro účely provozování golfu jsou zcela nepoužitelné. Uvedení veškerých
travnatých ploch v celém golfovém areálu do odpovídajícího stavu by si vyžádalo značné
investice. Přístup k celému areálu je možný z obce Vestec u Jaroměře po zpevněné komunikaci, která je ve vlastnictví obce Zaloňov. Na LV číslo 176 v oddíle C, je zaznamenáno omezení vlastnického práva. S ohledem na značný rozsah zápisu v oddíle C, odkazuji na výpis z katastru nemovitostí LV číslo 176 ze dne 17.12.2018, který je nedílnou součástí znaleckého posudku. Na LV číslo 176 pro katastrální území 677001 Kašov, obec 579416 Kuks, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov jsou zapsány výše uvedené stavební
pozemky a další pozemkové parcely katastru nemovitostí, tato budou oceněny podle skutečného stavu zjištěného na místě samém a v souladu se záznamy uvedenými na příslušném LV. Pro zjištění ceny obvyklé v daném místě a čase ke dni 08.02.2018, bude využit cenový předpis, vyhláška MF ČR číslo 457/2013 Sb., platná od 01.01.2018, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona číslo 151/97 Sb. o oceňování majetku v platném novelizovaném znění.

-více informací naleznete v přílohách včetně přílohy v .pdf s fotografiemi