EX 1625/17 - 24.08.2020 v 08:00 hod.

Stavba a pozemky, k.ú. Krásný Dvůr, okr.: Louny

Nejnižší podání: 60 000 Kč     Jistota: 45 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Nemovitosti zapsané na LV č. 564 (pozemek - parcela č. 902-zastavěná plocha a nádvoří, jejíž

součástí je stavba: Chotěbudice, č.p. 1, bydlení a pozemek - parcela č. 903-zastavěná plocha a

nádvoří, zbořeniště) pro obec a katastrální území Krásný Dvůr, kraj Ústecký a příslušenství.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie