EX 1657/06 - 22.10.2019 v 10:00 hod. - !!!NEKONÁ SE!!!

Pozemky parc. č. 2294,2402, k.ú. Kostníky, okr.: Třebíč

Nejnižší podání: 43 400 Kč     Jistota: 10 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

                                                                                Usn. o nekonání

Pozemek p.č. 2291 v k.ú. Kostníky je pozemkem určeným k plnění funkcí lesa - lesním pozemkem. Pozemek je na mírném svahu se severozápadní expozici. Lestní porost je součástí menšího lesního komplexu v polích, dobře přístupný po polní cestě a přes sousední lesní pozemky. Na pozemku se nachází dvě porostní skupiny.

Zemědělský pozemek p.č. 2402 v k.ú. Kostníky je využívána jako orná půda. Nachází se mezi silnicemi z obce Kostníky do obce Police. Jedná se o pozemek na okraji většího lánu orné půdy a je intenzivně zemědělsky obhospodařován zemědělským družstvem ZD Police. S vlastníkem pozemku však není uzavřená žádná nájemní nebo pachtovní smlouva.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie