EX 350/13 - 31.07.2018 v 10:00 hod.

1/8 pozemku parc. č. 238/30 a 1/10 pozemku parc. č. 238/10, k.ú. Valy nad Labem, okr.: Pardubice

Nejnižší podání: 10 867 Kč     Jistota: 5 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Pozemek parc. č. 238/30, orná půda s výměrou 282 m2 tvoří zelený pás v šíři cca 2,5 m mezi místní komunikací a polem. Dle územního plánu je umístěn na hranici ploch dopravní infrastruktury a plochy určené k bydlení.

Pozemek parc. č. 238/10, vedený jako ostatní plocha - ostatní komunikace s výměrou 756 m2 tvoří pás na konci pole v šíři cca 2,5 - 5,0 m při hranici malého vodního toku. Dle územního plánu je umístěn mimo zastavěné i zastavitelné části obce, v ploše zemědělské a je užíván k zemědělské výrobě.

-více informací naleznete v přílohách .pdf

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie