EX 521/17 - 02.02.2021 v 09:00 hod. 

1/6 Rod. domu a pozemek, k.ú. Velké Všelisy, okr.: Mladá Boleslav

Nejnižší podání: 116 666 Kč     Jistota: 20 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, pravděpodobně částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky

zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou

krytou taškou pálenou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v

zastavěné, vnitřní části obce Velké Všelisy, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět

ocenění se nachází na adrese: Velké Všelisy 51, 294 27 Velké Všelisy. Parkování je možné na

vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou

přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 816/1 - ostatní plocha, který je

ve vlastnictví:Obec Velké Všelisy, č.p. 81, 294 27 Velké Všelisy.

Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným

předmět ocenění zpřístupněn.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle

odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt

pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v

posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého

ústavu zjištěno, že se objekt nachází ve velmi špatném stavebně - technickém stavu, kdy je

narušená nosná část svislých i vodorovných konstrukcí a v části objektu je zřícená střešní

konstrukce. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve

špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti).

Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz