EX 830/12 - 06.10.2020 v 09:00 hod.

1/2 pozemku, k.ú. Semín, okr.: Pardubice

Nejnižší podání: 16 666 Kč     Jistota: 2 000 Kč  Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Pozemek parc. č. 127/17 s výměrou 154 m2 navazuje na pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se stavbou ( parc. č. st. 13 součástí je rodinný dům č. p. 66 ) a na pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha ( parc. č. 88, 127/6), se společným užíváním, pod společným oplocením. Nachází se na něm čtyři staré ovocné stromy bez výrazného vlivu na cenu obvyklou, při hranici s přístupovou komunikací je umístěn pilíř HUP, ze kterého je patrně napojen rodinný dům č.p.66.

 

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie