Aktuality:

Hybridní pošta:

Listinné stejnopisy v exekučních řízeních vedených Exekutorským úřadem 

mohou být vyhotovovány za součinnosti provozovatele poštovních služeb. 

K písemné žádosti účastníka řízení, kterému byly listinné stejnopisy 

vyhotovené za součinnosti provozovatele poštovních služeb zaslány, zašle 

soudní exekutor elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou 

v žádosti písemnost vyhotovenou v elektronické podobě, popř. ji předá 

účastníkovi řízení nebo jeho zástupci na technickém nosiči dat, který 

účastník řízení za tímto účelem spolu se žádostí předloží soudnímu exekutorovi.

Archiv aktualit