O úřadu

Exekutorský úřad Pardubice

Soudní exekutor:

Mgr. Tomáš Voborník

IČ:

65200241

DIČ:

CZ7306043415

Sídlo úřadu:

ul. 9. května 215, 533 72 Moravany

Registrace:

Soudní exekutor je zapsán do seznamu soudních exekutorů

vedeného Exekutorskou komorou České Republiky pod evidenčním číslem 195.

Zahájení činnosti:

Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník zahájil činnost 01.09.2014.

Bankovní spojení:

 

Bankovní účet pro plnění v exekučním řízení

/§46 odst. 4 e.ř./:

215 517 517 / 0600  MONETA Money Bank

Bankovní účet pro dobrovolnou úhradu

/§46  odst. 6 e.ř./:

215 517 517 / 0600  MONETA Money Bank

 Bankovní účet pro složení dražební jistoty

/§336b odst. 2 písm f) o.s.ř./ :

215 517 648 / 0600  MONETA Money Bank

Bankovní účet pro zaplacení nejvyššího podání v dražbě:

215 517 648 / 0600  MONETA Money Bank

Bankovní účet pro zaplacení předražku v dražbě:

215 517 648 / 0600  MONETA Money Bank

Historie:

V období od 1.9.2001 do 31.8.2014 provozoval Exekutorský úřad Pardubice soudní exekutor JUDr. Arnošt Hofman, který k 31.8.2014 ukončil svou činnost v souvislosti s odchodem do důchodu.

 

S účinností od 1.9.2014 byl novým soudním exekutorem pro Exekutorský úřad Pardubice jmenován Mgr. Tomáš Voborník a to rozhodnutím ministryně spravedlnosti České republiky ze dne 10. 7. 2014 vydaným pod č.j.  MSP-400/2014-OJ-SO/4.

Informace pro účastníky řízení o zpracování osobních údajů:

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice se sídlem 9. května 215, 533 72 Moravany, IČ 65200241 (dále jen „Správce“).

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím k tomu určeného formuláře na adrese https://www.exek.org/kontakty/, nebo na e-mailu na adrese dpo@exek.cz, případně telefonicky na čísle +420 498 100 980.

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje účastníků exekučního řízení (dále jen „Subjekty údajů“) jsou zpracovávány za účelem výkonu exekuční a další činnosti dle příslušných právních předpisů. Tyto činnosti zahrnují zejména:
• výkon exekučních titulů;
• zřizování exekutorského zástavního práva;
• poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu;
• provádění autorizované konverze dokumentů;
• přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy;
• doručování písemností;
• provádění dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí;
• sepisování exekutorských zápisů;
• aj.
Právní základem pro zpracování osobních údajů Subjektů údajů je plnění právní povinnosti a výkon veřejné moci, případně plnění smlouvy či oprávněný zájem.

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ
Předmětem zpracování u oprávněných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou ty osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v souvislosti s podáním exekučního návrhu a jeho příloh. Těmito údaji zejména jsou:
• jméno a příjmení;
• kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
• datum narození;
• rodné číslo;
• číslo účtu.
Předmětem zpracování u povinných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v rámci provádění exekuční činnosti. Zdrojem těchto údajů jsou zejména veřejné a neveřejné seznamy a rejstříky, třetí osoby v důsledku reakcí na součinnostní dotazy exekutora, oprávnění a další osoby dotčené postupem exekutora. Zpracovávanými osobními údaji povinných jsou zejména:
• jméno a příjmení;
• kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
• datum narození;
• rodné číslo;
• údaje o majetku (peněžní účty, spoření, příjmy, movité věci, nemovité věci).

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Příjemci osobních údajů jsou: zaměstnanci soudního exekutora, dodavatelé informačních systémů, účetního systému, ostatní účastníci exekučního řízení, banky, orgány státní správy a místní samosprávy v případech, kdy je tak stanoveno zákonem.
Správce předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení nebo výkonu další činnosti. Po jejich skočení jsou osobní údaje archivovány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.