EX 1011/05 - 20.04.2023 v 09:00 hod. 

1/2 Rod. domu a pozemek, k.ú. Březová nad Svitavou, okr.: Svitavy

Nejnižší podání: 76 000 Kč     Jistota: 50 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Předmětem zjištění ceny obvyklé je nemovitost zapsaná na LV č. 13 (stavební parcela č.

149-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 896 m2, jejíž součástí je stavba: Březová nad

Svitavou, čp. 10, rodinný dům) pro obec a katastrální území Březová nad Svitavou, kraj

Pardubický a příslušenství.

Oceňovaná nemovitost se nachází v blízkosti středu města, před náměstím, po pravé straně

státní silnice procházející městem směrem na Brno.

Nemovitost se nenachází v záplavové oblasti 100leté vody - Q100 (dle VUV T.G.Masaryka,

Praha).

Stavba, nacházející se na pozemku, byla dle letopočtu na fasádě postavena v roce 1924.

Stavba sloužila od roku 1992 do roku 1996 jako pekárna s technickými místnostmi a sklady.

Od roku 1996 není objekt užíván a ani není prováděna údržba. Dle informací spolumajitele

objekt po roce 1996 obývali bezdomovci, vybavení objektu bylo rozebíráno.

V současné době je objekt v havarijním stavu. Omítku směrem do ulice Město Březová nad

Svitavou již několikrát opravovalo, aby nedocházelo k padání omítky na chodník a silnici.

Stavební úřad poskytl fotodokumentaci objektu z roků 2006, 2013 a 2015.

Ve městě jsou veškeré inženýrské sítě.

Městem prochází železniční trať a je zde železniční zastávka. Autobusové spojení provozuje

několik dopravních společností.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz