EX 1239/07 - 30.04.2024 v 09:00 hod.

Zem. stavby, k.ú. Mentour, okr.: Chrudim

Nejnižší podání: 500 000 Kč     Jistota: 100 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  

Jedná se o ocenění nemovitých věcí - objektu bez čp/če, na pozemku p.č. St. 63/1 (LV 45) a

pozemku p.č. St. 63/2 (LV 88), a objektu bez čp/če, na pozemku p.č. St. 71 (LV 88), LV 131, v

k.ú. Mentour, obec Chroustovice, okres Chrudim.

Jedná se o soubor zemědělských staveb, situovaných v zastavěné, okrajové části obce

Chroustovice, v místní části Mentour, jako samostatně stojící. Pozemky pod budovami, p.č.

St. 63/1 - zastavěná plocha a nádvoří (LV 45) a p.č. St. 63/2 - zastavěná plocha a nádvoří (LV

č. 88), a dále p.č. St. 71 - zastavěná plocha a nádvoří (LV 88) jsou ve vlastnictví jiných

subjektů, a proto nejsou předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku.

Objekty leží v rovinném terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku

p.č. 477/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,

Pardubice-Staré Město, 530 02 Parudibce, dále po veřejné, nezpevněné komunikaci na

pozemku p.č. 473/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu, a dále přes nezpevněné

pozemky p.č. 270/2 - ostatní plocha, p.č. 270/3 - ostatní plocha, p.č. 300/25 - orná půda a p.č.

300/24 - orná půda, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn).

Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 130 m od předmětu ocenění.

a) Objekt bez čp/če - zem. stav, na pozemcích p.č. St. 63/1 (LV 45) a p.č. St. 63/2 (LV 88)

Jedná se o zděný, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit)

zemědělský objekt se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou

střechou krytou taškou pálenou.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným

předmět ocenění zpřístupněn.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle

odborného odhadu zpracovatele cca 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt

pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v

posledních letech zřejmě značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří,

provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem

zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako špatnou.

Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

b) Objekt bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 71 (LV 88)

Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit)

zemědělský objekt s mírnou pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným

předmět ocenění zpřístupněn.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle

odborného odhadu zpracovatele cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt

pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v

posledních letech zřejmě zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a

výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový

stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako špatnou.

Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie: 195 EX 1239/07