EX 7/23 - 26.06.2024 v 09:00 hod. 

Zem. usedlost,přísluš. a pozemky, k.ú. Dobříkov, okr. Ústí nad Orlicí

Nejnižší podání: 2 306 667 Kč     Jistota: 300 000 Kč  

Dražební vyhláška  Opravné Usn.  Znalecký posudek

Dle požadavku objednavatele se jedná o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku

p.č. St. 50 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Dobříkov, č.p. 52, zem. used

(stavba stojí na pozemku p.č. St. 50), pozemku p.č. 69/1 - zahrada, pozemku p.č. 69/2 - ostatní

plocha, pozemku p.č. 555 - zahrada a pozemku p.č. 1081/54 - ostatní plocha, vše v k.ú.

Dobříkov, obec Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí.

Dle místního šetření a předloženého Sdělení k ohlášení udržovacích prací (Městský úřad

Vysoké Mýto ze dne 23.9.2005) původní objekt č.p. 52 - zem. used na pozemku p.č. St. 50

slouží jako hospodářská budova.

Dle sdělení Městského úřadu Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování

ze dne 31.5.2023 se v archivu výše uvedeného úřadu nenachází žádná další dokumentace k

objektu na pozemku p.č. 69/2.

Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí a ani zákres katastrální mapy neodpovídá

skutečnostem zjištěným při místním šetření.

Výše uvedený majetkový celek se nachází v zastavěné, vnitřní části obce Dobříkov, jako

samostatně stojící, na adrese: Dobříkov 52, 566 01 Dobříkov. Parkování je možné ve vlastní

garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po

veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 1083/1 - ostatní plocha a p.č. 1153/1 -

ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje a na pozemcích p.č. 1154/1 -

ostatní plocha a p.č. 1081/8 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Dobříkov.

V místě je možnost napojení na tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a

plynové vedení.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz

Fotogalerie: 195 EX 7/23