EXD 6/22 - 30.08.2022 v 09:00 hod. - !!!ODROČENO NA NEURČITO!!!

Dražba obchodního závodu Farma Žabovřesky s.r.o., k.ú. Chlístov u Benešova , okr.: Benešov

Nejnižší podání: 23 767 000 Kč     Jistota: 10 000 000 Kč  

Dražební vyhláška    Znalecký posudek  Usn. o odročení

Závod dlužníka  Farma Žabovřesky s.r.o., IČO 46357645 v rozsahu:
položka č. 1, V. Ostatní majetek – Závod Farma Žabovřesky s.r.o., IČO 46357645, sídlem Žabovřesky 30, 256 01 Chlístov
jak je uvedena v soupisu majetku dlužníka Farma Žabovřesky s.r.o., IČ 46357645 pod  č.j. KSPH 65 INS 18685/2017 – B -131 na str. 132
/dále jen „Závod“/

Jmění sloužící k provozování Závodu, nebo které vzhledem ke své povaze má k tomuto účelu sloužit, jež je součástí draženého Závodu:
a) věci nemovité:
• pozemek st.p.č. 168, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba, která je součástí tohoto pozemku;
• pozemek st.p.č. 170, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba, která je součástí tohoto pozemku;
• pozemek st.p.č. 171/1, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba,;
• pozemek st.p.č. 174, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba, která je součástí tohoto pozemku;
• pozemek st.p.č. 175/1, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba,;
• pozemek st.p.č. 176, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba, která je součástí tohoto pozemku;
• pozemek st.p.č. 195, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba, která je součástí tohoto pozemku;
• pozemek st.p.č. 196, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba čp. 30 ., zemědělská stavba, která je součástí tohoto pozemku;
• pozemek st.p.č. 223, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba, která je součástí tohoto pozemku;
• pozemek st.p.č. 236, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba,;
• pozemek st.p.č. 242, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí stavba bez čp./če., zemědělská stavba,;
• pozemek st.p.č. 332, zastavěná plocha a nádvoří, na kterém stojí rozestavěná stavba bez čp./če. ve vlastnictví jiného vlastníka (LV 457 k.ú. Chlístov u Benešova);
• p.č. 562/3, vodní plocha, vodní nádrž přírodní;
• p.č. 562/5
• p.č. 562/6
• p.č. 562/7
• p.č. 562/8
• p.č. 562/9
• p.č. 562/10
• p.č. 562/11
• p.č. 600/4
• p.č. 600/6
• p.č. 600/7
• p.č. 600/8
• p.č. 600/9
• p.č. 600/10
• p.č. 600/11
• p.č. 600/12
• p.č. 600/13
• p.č. 600/14
• p.č. 600/15
• p.č. 628
• p.č. 1138
• stavba bez čp/če, zemědělská stavba  na pozemku st.p.č. 171/1;
• stavba bez čp/če, zemědělská stavba  na pozemku st.p.č. 175/1 a na pozemku  st.p.č. 175/2 (pozemek st.p.č. 175/2 ve vlastnictví jiné vlastníka (LV 10001 k.ú. Chlístov u Benešova)
• stavba bez čp/če, zemědělská stavba  na pozemku st.p.č. 236;
• stavba bez čp/če, zemědělská stavba  na pozemku st.p.č. 175/1;
• stavba bez čp/če, jiná stavba  na pozemku st.p.č. 242,
vše zapsáno na listu vlastnickém č. 423 vedeném pro okres Benešov, obec Chlístov,  k.ú. Chlístov u Benešova.
   s příslušenstvím tvořeným:
o přípojkou el. energie ;
o lokálním vodovodem /liniovou podzemní stavbou/;
o lokálními zdroji vody /studnami/;
o zpevněnými plochami na pozemcích Závodu jak jsou shora uvedeny;
o inženýrskými sítěmi umístěnými na pozemcích Závodu jak jsou shora uvedeny;
o oplocením areálu Závodu
o vstupní bránou do areálu Závodu

• pozemek p.č. 380/15, orná půda, 
zapsaný na listu vlastnickém č. 515 vedeném pro okres Benešov, obec Václavice,  k.ú. Václavice u Benešova.

b) nehmotný majetek
Podle provedeného soupisu majetkové podstaty v insolvenčním řízení zn. KSPH 65 INS 18685/2017 vedeného u Krajského soudu v Praze není součástí Závodu žádný známý nehmotný majetek.

c) pohledávky z obchodního styku
Součástí Závodu je pohledávka vůči třetí osobě v nominální hodnotě 900.000,-Kč bez DPH. Pohledávka není judikována ani uznána ve smyslu z.č. 89/2012 Sb.z. /Občanský zákoník).

d) práva  a povinnosti z pracovněprávních vztahů
Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů nejsou součástí jmění draženého Závodu, neboť Závod od 1.7.2018 již nemá žádné zaměstnance. Případné závazky z pracovněprávních vztahů vzniklé před rozhodnutím o úpadku č.j. KSPH 65 INS 18685/2017 – A  jsou uspokojovány v rámci insolvenčního řízení zn. KSPH 65 INS 18685/2017 vedeného u Krajského soudu v Praze. Pohledávky z pracovněprávních vztahů vůči bývalým zaměstnancům  Závodu případně nepřihlášené do insolvenčního řízení zn. KSPH 65 INS 18685/2017 vedeného u Krajského soudu v Praze nepřecházejí na vydražitele Závodu.

e) obchodní firma zapsaná ve Veřejném rejstříku
Na vydražitele Závodu přecházejí práva užívání k obchodní firmě „Farma Žabovřesky s.r.o.“

f) smluvní vztahy
fa) nájemní smlouvy k pronájmu majetku jež je součástí jmění Závodu
o nájemce Bio Vavřinec s.r.o. IČ 26143062  – smlouva je stižena právní vadou spočívající v jednatelství bez příkazu při jejím sjednání, neboť byla uzavřena na straně pronajímatele třetím subjektem bez souhlasu insolvenčního správce Dlužníka. Nájemné je nájemcem hrazeno do  majetkové podstaty insolvenčního řízení KSPH 65 INS 18685/2017;
o  nájemce Jana Štěpánková, předmětem smlouvy je ustájení koní, – smlouva je stižena právní vadou spočívající v jednatelství bez příkazu při jejím sjednání, neboť byla uzavřena na straně pronajímatele třetím subjektem bez souhlasu insolvenčního správce Dlužníka. Nájemné je nájemcem hrazeno do  majetkové podstaty insolvenčního řízení KSPH 65 INS 18685/2017

fb) pachty
Součástí Závodu jsou i pachtovní smlouvy ve kterých Dlužník vystupuje jakožto pachtýř. 

Jmění jež je vyloučeno z draženého Závodu:
g) věci movité tvořící jmění Závodu
Součástí předmětu dražby, tj. jmění Závodu, jež je předmětem dražby, nejsou jakékoliv movité věci.
Veškeré movité věci jež byly součástí jmění Závodu byly již v minulosti zpeněženy v rámci insolvenčního řízení zn. KSPH 65 INS 18685/2017 vedeného u Krajského soudu v Praze a to kupní smlouvou ze dne 26.10.2020 (viz č.j. KSPH 65 INS 18685/2017-B-129 insolvenčního rejstříku). Z výše uvedeného vyplývá, že Závod nemá v současné době žádné movité věci.

h) peníze na bankovních účtech Závodu
Součástí předmětu dražby, tj. jmění Závodu, jež je předmětem dražby nejsou peníze na bankovních účtech Závodu , neboť tyto jsou součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení zn. KSPH 65 INS 18685/2017 vedeného u Krajského soudu v Praze.

i) peníze v pokladně Závodu
Součástí předmětu dražby, tj. jmění Závodu, jež je předmětem dražby nejsou peníze v pokladně  Závodu, neboť tyto jsou součástí majetkové podstaty v insolvenčním řízení zn. KSPH 65 INS 18685/2017 vedeného u Krajského soudu v Praze.

j) dluhy související s podnikáním
Součástí předmětu dražby, tj. jmění Závodu, jež je předmětem dražby, nejsou dluhy související s provozem Závodu, neboť tyto jsou uspokojovány  v rámci insolvenčního řízení zn. KSPH 65 INS 18685/2017 vedeného u Krajského soudu v Praze. Dluhy Závodu případně nepřihlášené do insolvenčního řízení zn. KSPH 65 INS 18685/2017 vedeného u Krajského soudu v Praze nepřecházejí na vydražitele Závodu, neboť jsou tímto vyloučeny z jmění draženého Závodu.

-tato dražba je elektronická na portálu: www.e-drazby.cz